Giá trị cốt lõi và giá trị văn hóa của nhà trường

31/05/2017 10:03 AM - 3.291 lượt xem

 Giá trị cốt lõi của nhà trường:

- Đoàn kết - Trách nhiệm;

- Trung thực - Sáng tạo;

- Kỷ luật - Hợp tác - Chia sẻ;

- Công bằng - Khách quan;

          - Tập trung vào kết quả và con ng­ười.

  Giá trị văn hóa của nhà trường:

- Phát huy truyền thống;

           - Tự trọng, tự hào, tự tin, khát vọng vươn lên;

- Khả năng thích ứng;        

- Khả năng đổi mới và hội nhập;