Cơ cấu tổ chức trường

31/05/2017 11:00 AM - 1.407 lượt xem

Cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội thực hiện theo Điều lệ Trường Trung cấp nghề do Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành và Quyết định số 5491/QĐ - UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. cụ thể:

  • Ban Giám hiệu gồm: Hiệu trưởng và 02 phó Hiệu trưởng
  • Các Hội đồng tư vấn:
          Hội đồng thường trực: Hội đồng trường.
          Hội đồng không thường trực gồm: Hội đồng Thi đua khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng Tuyển dụng, Hội đồng Tuyển sinh, Hội đồng tốt nghiệp,...
  • Các phòng chức năng:
          Phòng Đào tạo.
          Phòng Hành chính - Tổ chức.
          Phòng Tài vụ.
  • Các khoa:
          Khoa Lý thuyết cơ bản.
          Khoa Điện - Điện tử - Tin học.
          Khoa Cơ khí chế tạo.
          Khoa công nghệ hàn.
          Khoa Nguội - Động lực.
  • Đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ viên chức cơ hữu.
Đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, tổng số giáo viên, cán bộ viên chức và người lao động của trường là: 72 người, trong đó:
          Biên chế:                                     61 người.
          Hợp đồng NĐ 68:                       10 người.
          Hợp đồng trong chỉ tiêu:             02 người.
          Hợp đồng nội bộ:                        01 người.
Trình độ giảng viên, giáo viên:
         Sau đại học:                                22 người.
         Đang học sau đại học:                06 người.
         Đại học:                                       31 người.
         Cao đẳng:                                   04 người.
         Khác                                           09 người.
  • Đội ngũ giảng viên, giáo viên thỉnh giảng 21 người đang công tác tại Trường và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Đông Anh.
Đơn vị đã bố trí, sắp xếp cho toàn bộ cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia trực tiếp giảng dạy và làm các công việc theo chuyên môn được đào tạo và kiêm nhiệm thêm một số công việc khác dựa trên trình độ, khả năng và chuyên ngành.